15.09.2020

Info z lodi: Ve ctvrtek odjizdime z Braunschweigu do Parey. V patek budu nakladat rano v Parey pisek do Spandau. V pondeli 21.9. otvírají komoru Wustervitz rano v 6 hodin. V utery 22.9. vykladam ve Spandau u Grafa pisek, po vylozeni popojedu k Alba srot plac nakladat srot. Tam bych mel byt nalozen ve stredu odpoledne 23.9. a pojedeme do Peine.